Координатор

Trim Tab е неправителствена организация в сектора на заетостта, създадена през 2019 г., водена от идеята, че всички хора имат право на пълноценен професионален живот, като създават условия за включване на пазара на труда.

www.trim-tab.se 

За контакт: ramon.ali@trim-tab.se 

TrimTab предлага следните услуги: 

   • Правителствена програма “Rusta och Matcha “‘ с фокус върху ориентиране към пазара на труда, помощ за безработицата, предлагане на образование, коучинг, работа, стажове/практики, познаване на шведския пазар на труда.
   • Подбор на персонал в рамките на мрежата за доставки и логистиката, складовете, промишлеността, производството, строителството, транспорта, услугите, администрацията, ресторантьорството и хотелиерството, както и в сектора на медицината. Fast Track – 3 месеца адаптирано обучение, съобразено с пазара на труда.

  Общинска ангажираност 

    • Кариерно и образователно ориентиране.
    • Предлага информация за пазара на труда
    • Езиково обучение
    • Стажански програми
    • Работа/образование

   Партньорски организации в проект DISCO

   Rinova Málaga SL е компания за обучение и развитие, която е специализирана в културни, социални и икономически иновации. Нейната обща мисия е да насърчава приобщаващото учене, отговорното предприемачество и да насърчава уменията за заетост и гражданското участие, с акцент върху използването и развитието на технологии за обучение за насърчават социалното включване.

   www.rinova.es

   За контакт: anah@rinova.es 

   След като от 2018 г. насам нейният персонал работи в центъра на бизнес инкубатора Polo Digital в Малага, през 2021 г. организацията е регистрирана под формата на дружество като юридическо лице. Специфичните ѝ компетенции са насочени към разработването на цифрово съдържание и творчески технологии за приобщаващо обучение в областта на ПОО и образованието за възрастни. 

   От 2018 г. насам служителите от практиката на Rinova Málaga предоставят информация, съвети, насоки и бизнес коучинг за социални иноватори и млади предприемачи в Малага, повечето от които разработват нови услуги и продукти в областта на цифровото съдържание. През последните 3 години по този начин са подкрепени около 30 стартиращи предприятия, социални предприятия, НПО и образователни предприятия.

   Symplexis е гръцка организация с нестопанска цел, която се стреми да осигури равни възможности за всички чрез действия и мерки, които изграждат умения, овластяват и насърчават активното ангажиране и участие, като се фокусират върху най-уязвимите категории от населението и особено тези с по-малко възможности.

   http://www.symplexis.eu

   За контакт: info@symplexis.eu

   Мисията на Symplexis е да повиши социалното сближаване чрез интегрирани действия и дейности, базирани на проекти, които имат за цел да насърчават включването на групи в неравностойно положение, изложени на риск от маргинализация и изключване, като същевременно насърчават и защитават правата на различни видове групи от населението, които са изправени пред дискриминация, като се фокусират върху овластяване и подкрепа на жертвите, повишаване на осведомеността и споделяне на информация на всички нива. Дейността на Symplexis се основава на ръководени от потребителите подходи и интервенции около четири основни оси на експертиза, а именно: Социалното и икономическо включване на най-нуждаещите се, включващо голямо разнообразие от дейности, насочени към намаляване на бедността, предотвратяване на маргинализацията и насърчаване на устойчивата интеграция на хора в неравностойно положение групи, особено с акцент върху гражданите на трети страни.

   abif е независим австрийски изследователски и консултантски институт в областта на социалните науки с ясен фокус върху практическото приложение на изследванията, който се намира във Виена, столицата на Австрия. През 1999 г. учени от различни дисциплини основават abif с цел да създадат интердисциплинарна мрежа за провеждане на висококачествени изследвания, основани на мултиметодологичен подход.

   Abif се фокусира върху:

   • изследвания
   • оценка
   • професионална информация
   • учебни програми
   • мрежи

   http://www.abif.at

   За контакт: office@abif.at

   От 1999 г. насам abif изпълнява проекти с приложна насоченост и фундаментални изследвания на високо ниво в интердисциплинарна мрежа.В рамките на нашите проекти си сътрудничим с национални и международни експерти от различни институции. Това допринася за високото ниво на съдържание на нашата работа и е съществена част от по-нататъшното ни развитие. Обменът на международно ниво в рамките на многобройните сътрудничества на ЕС за нас е голямо обогатяване и основен критерий за качество на нашата работа.

   Изследвания и образование в областта на социалното овластяване и трансформация – RESET

   С над 20 години комбиниран опит в научните изследвания и образованието, RESET разработва конструктивни и ориентирани към образованието решения за най-взискателните обществени предизвикателства на нашето време. RESET инвестира в създаването, еволюцията и революцията на социално управлявани концепции, системи и практики, които дават приоритет на човечеството. Нашата организация ускорява и засилва положителната местна, национална, регионална и глобална промяна чрез силата на научните изследвания и образованието.

   http://www.resetcy.com

   За контакт: emily.mavridou@resetcy.com

   Ние се стремим към социално развитие чрез насърчаване на мир и справедливост, многообразие и толерантност и интеграция, както и реинтеграция. Целта на RESET е да насърчава справедлив и мирен свят чрез образование, възстановителен диалог, развитие на умения сред професионалисти и уязвими групи и конструктивни действия. RESET работи в тясно сътрудничество с правителства, местни общини, НПО, търговски субекти и образователни институции, за да се справи с пазарните, социалните, икономическите и културните предизвикателства.

   Убеждението на RESET е, че трите стълба на нашата работа, изследвания и образование, семинари за възстановителен диалог и обучение, могат да доведат до креативни решения, които влияят на значителна промяна в социалната структура на всяко общество.

   Сдружение “Дружество Знание”- гр. София е организация с дългогодишен успешен опит в неформалното образование. До момента организацията е реализирала над 100 проекта, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), Програмата „Учене през целия живот“ на Европейската комисия, и новата програма Еразъм+.

   http://www.znanie-bg.org

   За контакти: projects@znanie-bg.org

   Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, подобряване на качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

   В организацията членуват 44 души. Работим с експерти в образованието, бизнеса, информационните технологии и работата с младежта. Ние включваме стотици доброволци в нашите дейности и проекти.

   Фолкуниверситет (FU) е национална асоциация за образование на възрастни, която предлага широка гама от курсове за обучение по ПОО и образование за възрастни в цяла Швеция и в няколко европейски страни. Folkuniversitetet има около 400 преподаватели на пълен работен ден и още 7000 на непълно работно време.

   http://www.folkuniversitetet.se

   Контакт: ali.rashidi@folkuniversitetet.se

    

   Чрез сътрудничеството с други офиси на FU в Швеция, FU-Uppsala има национално покритие. FU е регистриран през 1954 г. и днес е водеща организация в Швеция в образованието за възрастни и ученето през целия живот. Folkuniversitetet се състои от пет юридически независими организации (регионални офиси) с общо над четиридесет местни клона в цяла Швеция. Всяка година Folkuniversitetet приветства над 140 000 обучаеми в различни лекции, кратки курсове или редовни програми за обучение с продължителност от шест месеца до две години. Folkuniversitetet предлага широка гама от образование за възрастни, както първоначално, така и продължаващо професионално образование и обучение, средно образование и обучение на пазара на труда.

   Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях