Проектът DISCO цели усъвършенстване на дигиталните компетентности на специалистите по професионално ориентиране и консултиране, изправени пред радикални предизвикателства и промени в практиката си. 

Финансиран от Европейски съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези в ниския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито един съюз е по-нисък, нито EACEA може да носи отговорност за тях