Проектът DISCO цели усъвършенстване на дигиталните компетентности на специалистите по професионално ориентиране и консултиране, изправени пред радикални предизвикателства и промени в практиката си. 

Той ще подпомогне организациите, предоставящи услуги по професионално ориентиране и консултиране, в планирането и осъществяването на необходимата цифрова трансформация в областта на информирането, консултирането и ориентирането (IAG), като част от културната промяна в ПОО, при която цифровата трансформация на пазара на труда може да бъде изцяло възприета в ежедневната работа на служителите по професионално ориентиране.

Информацията, съветите и насоките (IAG) са от решаващо значение за ефективното функциониране на професионалното образование и обучение. През последните десетилетия дистанционното консултиране за заетост и професионално развитие съществува като допълнение към консултирането “лице в лице”. Консултациите по телефон, електронна поща и чат са средствата, свързани с дистанционното консултиране.  Дистанционното търсене на работа и услуги през последните десетилетия като допълнение към потребителското лице в лицето.

След началото на пандемията COVID19 търсенето на смесено и дистанционно консултиране от страна на клиентите нарасна, тъй като институциите бяха принудени да затворят врати и да прехвърлят услугите си онлайн. Въпреки това, екипът на проект DISCO установи, че много от специалистите по кариерно консултиране и развитие се оказаха напълно неподготвени да се справят с тази промяна. Качеството и релевантността на предоставяната информация, съвети и консултиране са от решаващо значение за професионалното развитие. Цифровизацията на заетостта, заедно с бързите промени на пазарите на труда в ЕС, означава широко разпространена необходимост от управление на кариерата през целия живот (CEDEFOP).

Резултатите на проекта DISCO включват:

Резултатите от международното проучване, представляващо основата за разработване, планиране, реализиране и оценка на учебни материали за смесено ориентиране и консултиране.

Рамка на компетенциите, съобразена с Европейската квалификационна рамка, която да допълва и разширява професионално придобитите квалификации и текущото обучение, предлагано на специалистите по IAG, професионалните и кариерните консултанти.

Учебни материали, разделени в 4 основни модула:

  • Онлайн комуникация;
  • Дизайн на смесено и онлайн консултиране;
  • Дигитални ресурси и инструменти и
  • Онлайн сигурност и регулация.

Дейностите включени в посочените по-горе модули са базирани на парадигмата за активно учене и имат за цел да подпомогнат екпертите по кариерно консултиране и ориентиране в процеса на дигитализация.

Педагогическо ръководство за фасилитатори като ресурс за “насочване на насочващите”. Този продукт цели да подчертае значимостта на уроците и практиките на проекта и да ги насочи към доставчиците на услуги и ръководителите на организации, занимаващи се с професионално и кариерно ориентиране.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.